تحقیق و توسعه
تحقیق و توسعه

اکیش حساسیتی که برای تحقیق و توسعه قائل است در کیفت و مطمئن بودن موتور های ماشین الات هم همان سعی را به جای میاورد.

قسمت تحقیق و توسعه که متشکل از مهندسین برجسته میباشد برای اینکه بهره دهی موتور های اسنانسور را افزایش داده شود فعالیتهای خود را بدون وقفه ادامه میدهند. منابع مختلف بدست اورده را با مدلهای با طرحهای مختلف به صنف اسانسور ارائه میدهد.

در اکیش تحقیق و توسعه تنها در رابطه با

کیفیت و بهره دهی فعالیت نمیکند بلکه در پیشرفت دستگاه های کنترول کیفیت موتور ها هم فعالیتهای خود را ادامه میدهد.