برج تست .
برج تست .

در برج تست اکیش به ارتفاع 50 متر و 16 طبقه 4 عدد چاه موجود میباشد. در این 4 چاه همزمان به طور جداگانه موتور های اسانسور تابلو کنترول سرعت, کابل تخت انعطاف پذیر و دیگر قطعات موجود در سیستم تست میشود. موتور های دنده ای و بدون دنده با سرعت های بیان شده از 0,63‘m/s تا 4’m/sبا وزن 5 تن تست میگردند.نتایج بدست امده در قسمت تحقیق و توسعه از جهت الکترونیکی و الکتریکی مورد بررسی قرار میگرد