سیاست کیفیت
سیاست کیفیت

اسانسور اکیش که کیفیت با هدف تحقیق و توسعه را سر لوحه خود قرارداده است :                                       

·         ممنونیت مشتری

·         توسعه مداوم

·         افرایثش بهره دهی

·         اموزش مداوم

·         کیفیت در محصول

سیاست کیفیت خود را بر مبنای شراکت تمام کار کنان گذاشته و این سیاست را طرز زندگی خود قرارداده است.  در راستای هویت سازمانی خود کیفیت دائمی خود که به شکل سمبل اطمینان خود در امده اکیش اسانسور در اولویت اهداف خود قرارداده  و با سیستم مدیریت کنترول کیفیت در محاول داخلی و بین المللی به طور مداوم پیشرفت  توسعه را از اهداف اصلی خود قرارداده است.